Protecció de dades

ACCEPTACIÓ DE L’USUARI

Aquest document (a partir d'aquí anomenat "POLÍTICA DE PRIVACITAT") té per objectiu regular l'ús de l'espai web que Lynx Promocions, S.L. posa a disposició del públic (www.lynxeds.com).

Els drets de propietat intel·lectual d'aquest espai web, el seu codi font, les bases de dades i els diferents elements que conté són propietat titular de Lynx Promocions, SL, a qui correspon l'exercici exclusiu d'explotació dels drets de la pròpia web i, en especial, els de reproducció, distribució, comunicació pública, manteniment i transformació.

La utilització de l'espai web per part d’un tercer li atribueix la condició d'usuari i suposa la completa acceptació d'aquest usuari de totes i cadascuna de les condicions que estableix aquesta Política de privacitat.

US CORRECTE DE L’ESPAI WEB

L'usuari es compromet a utilitzar l'espai web, els continguts i els serveis d'acord amb la Llei, aquesta Política de privacitat, les bones pràctiques i l'ordre públic. De la mateixa manera, l'usuari s'obliga a no utilitzar l'espai web o els serveis que es prestin a través d'ell amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al contingut d'aquesta Política de privacitat, que lesionin els interessos o drets de tercers, o que de qualsevol manera es pugui danyar, inutilitzar deteriorar el propi espai web o els seus serveis o impedir un ús satisfactori de l’espai web a altres usuaris.

Així mateix, l'usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, fer malbé les dades, els programes o els documents electrònics i altres que es trobin en el present espai web.

L'usuari es compromet a no obstaculitzar l'accés d'altres usuaris al servei mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals Lynx Promocions, S.L. presta el servei, així com a no realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en els sistemes esmentats.

L'usuari es compromet a no introduir programes, virus, macroinstruccions, miniaplicacions, controls de qualsevol tipus o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o puguin causar qualsevol tipus d'alteració en els sistemes informàtics de Lynx Promocions, S.L. o de tercers o, si s’escau, violar els drets de la propietat intel·lectual o industrial.

L'usuari es compromet a no fer un mal ús de les informacions, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, programes i, en general, qualsevol classe de material accessible a través del present espai web o dels serveis que ofereix.

Lynx Promocions, S.L. consegüentment, declina igualment tota responsabilitat derivada dels danys i perjudicis que pugui patir qualsevol visitant d'aquest espai web en els seus recursos tecnològics (informàtics o telemàtics) a conseqüència de la producció de qualsevol de les circumstàncies o fets esmentats als paràgrafs anteriors. Igualment, Lynx Promocions, S.L. no garanteix que l'espai web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l'accés al web o per la impossibilitat d'accedir-hi.

Lynx Promocions, S.L. no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d'enllaços a sistemes externs des d'aquest espai web.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Aquest espai web i tots els seus continguts, inclosos els textos, els documents, les fotografies, els dibuixos, les representacions gràfiques, les bases de dades, els programes informàtics, així com els logotips, les marques, els noms comercials i altres signes distintius són propietat de Lynx Promocions, S.L. o de tercers que l'han autoritzat per al seu ús.

Tots els drets estan reservats.

RÈGIM DE RESPONSABILITAT

Responsabilitat de Lynx Promocions, S.L. per a la utilització del web

L'usuari és l'únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer i dels perjudicis que pugui causar o causar-se per la utilització del present espai web; per la seva banda de Lynx Promocions, S.L., aquesta està exonerada de qualsevol responsabilitat que es pogués derivar per les accions de l'usuari.

L'usuari serà l'únic responsable de qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial iniciada per terceres persones contra Lynx Promocions, S.L. basada en la utilització de l'espai web per part de l'usuari. Si és el cas, l'usuari assumirà totes les despeses, els costos i les indemnitzacions que es reclamin a Lynx Promocions, S.L. amb motiu de reclamacions o d'accions legals que li siguin atribuïdes.

Responsabilitat de Lynx Promocions, S.L. pel funcionament del web

Lynx Promocions, S.L. exclou qualsevol responsabilitat que es pogués derivar per transferències, omissions, interrupcions, intromissions indesitjables, deficiències de telecomunicacions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic, motivats per causes alienes a Lynx Promocions, S.L.

Responsabilitat de Lynx Promocions, S.L. per enllaços des del web

Lynx Promocions, S.L. declina tota responsabilitat respecte de la informació (continguts) o riscos (perjudicis tècnics, morals o econòmics) de fora de l'espai web i al quals es pugui accedir a través d’enllaços des del web, ja que la funció dels enllaços que apareixen és únicament la d'informar sobre un tema concret.

COMPROMÍS DE PROTECCIÓ DE DADES I DE COMPLIMENT DE LA LSSICE

En compliment de la Llei orgànica de Protecció de Dades de caràcter personal LOPD, Lynx Promocions, S.L. informa els usuaris que les dades de caràcter personal que proporcionin a l’emprar els formularis o requeriments de contracte, es recolliran en fitxers propietat de Lynx Promocions, S.L. i seran tractades amb la finalitat de poder prestar i informar sobre els serveis o sobre els productes que Lynx Promocions, S.L. ofereix. No està prevista la cessió ni comunicació de les esmentades dades a tercers. El fet d'omplir un formulari d'aquest espai web implica que l'usuari reconeix que la informació i les dades personals que ens indica són seves, exactes i certes.

L'usuari enregistrat conserva en tot moment la possibilitat d'exercitar els seus drets d'accés, rectificació, oposició, supressió, tractament limitat, portabilitat o oposició al tractament de les seves dades. Així mateix, i de conformitat amb la Llei 34/2002, d'1 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, pot revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions comercials. En cas de dubte, així com per exercir els drets esmentats, pot adreçar-se a Lynx Promocions, S.L. mitjançant correu electrònic a lynx@hbw.com, o correu postal a l’adreça: Lynx Promocions, S.L.; c/ Montseny, 8; 08193 Bellaterra (Barcelona).

LEGISLACIÓ APLICABLE I COMPETÈNCIA JUDICIAL

Qualsevol controvèrsia sorgida en la interpretació o l'execució d'aquesta Política de Privacitat s'interpretarà a partir de la legislació espanyola. Així mateix, Lynx Promocions, S.L. a través de la seva representació legal i l'usuari, renuncien a qualsevol altra jurisdicció i se sotmeten a la dels jutjats i tribunals del domicili de l'usuari per a qualsevol controvèrsia que pogués succeir. En cas que l’usuari tingui el seu domicili fora d'Espanya, Lynx Promocions, S.L. i l'usuari es sotmetran als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.