Birds of South Asia

The Ripley Guide

NOVA EDICIÓ

La guia més completa i actualitzada dels ocells de la regió. Segona edició, revisada i actualitzada amb les darreres troballes sobre vocalitzacions i taxonomia. S’hi inclouen vàries espècies i subespècies registrades per primer cop a la regió, noves vocalitzacions prèviament desconegudes i noves espècies descrites. Les llistes d’espècies segueixen l’ordre establert per Peters, excepte en els casos on els canvis són corroborats per investigacions recents.

Conjunt de dos volums:


Volum 1: Field Guide

  • Molt més pràctica, inclou també descripcions de les vocalitzacions de la majoria d’espècies.
  • Més de 3.400 il•lustracions i més de 1.450 mapes.


Volum 2: Attributes and status

  • Text principal amb la informació detallada sobre les espècies que inclou gran quantitat de noves dades a més d’una actualització de la taxonomia.

  Accediu al sumari del volum 1 en PDF

  Accediu al sumari del volum 2 en PDF

  Look inside