L'Abellerol Nº50, Autumn/Winter 2014-2015, pp.16-17 (in Catalan)

View in PDF


L'Abellerol (Institut Català d'Ornitologia)

Excerpt in English:

"It should be noted that this 904-page volume contains only the introduction and explanation of the new taxonomical classification and listing of the non-passerines. The second part of the work, dealing with the passerines, will be some time in preparation, so we will have to wait to see the changes and re-ordering presented by the experts from the Handbook and Birdlife International in relation to this order. Make a space on your bookshelves because, while the first volume is highly interesting and definitive, the second promises to surprise us even more, offering order and criteria for many thorny biological questions and providing a definitive list which will give us a better, more global perspective on this complex group of birds."

 

Complete text in Catalan:

Del Hoyo, J. & Collar, N.J. 2014

HBW and BirdLife International Illustrated Checklist of the Birds of the World

Volume 1: Non-passerines. Barcelona: Lynx Edicions

Amb 357 làmines en color, 8.290 il·lustracions d’ocells, mapes de distribució de totes les espècies i una bibliografia de més de 2.000 referències, aquesta nova llista d’ocells és una obra impressionant. Es diferencia de les llistes anteriors per diverses coses, en particular, en la seva inclusió de làmines a color i mapes de distribució de totes les espècies, per la qual cosa és la llista d’ocells amb més il·lustracions que s’hagi fet mai.

Els darrers vint anys han estat un període d’excepcional produc­ció de material bibliogràfic de caire ornitològic amb l’objectiu d’oferir als ornitòlegs i naturalistes una font de referència per consultar una llista definitiva i consensuada de les espècies d’ocells del món. Aquesta tasca, excepcionalment feixuga atès el gran nombre de publicacions i estudis que s’han realitzat en els darrers anys, i a la creixent transcendència de la genètica, que ha aportat dades de gran impor­tància per a la classificació dels ocells, esdevé una feina realment complexa. D’entrada, per la diversitat de fonts a consultar i consensuar, però també per la quantitat de tàxons que s’hi han de reflectir, més de 12.000, sense comptar les subespècies considerades.

La publicació dels setze volums del Handbook of the Birds of the World (Lynx edicions, 1992–2012) han provat de donar una llista exhaustiva de totes les espècies del món i oferir un coneixement complementari sobre l’origen dels grups a nivell taxonòmic i evolutiu, la seva biologia a tots els nivells possibles i la seva distribució mundial, de vegades realment complicada de definir per la manca d’informació d’algunes espècies.

Passat un temps, l’equip editor del Handbook of the Birds of the World i Bird­Life International ha unit esforços per proveir a la comunitat ornitològica d’una obra definitiva i resumida, l’Illus­trated Checklist of the Birds of the World, Vol 1 Non passerines, que recollís totes les espècies existents d’ocells no pas­seriformes (en 904 pàgines), amb una estructuració taxonòmica diferent de la del Handbook original, i que en alguns aspectes recorda més a les taxonomies emprades per la comunitat científica nord-americana. De fet, una de les grans complexitats a l’hora de crear una llista d’aquest caire és l’organització taxonò­mica que es presentarà. A la introducció del volum 1 del Checklist s’estudien i s’expliquen abastament les possibles taxonomies estudiades i contemplades a l’hora de crear la llista, i es justifica l’ús dels criteris d’estructuració que defensa la universitat d’Oxford en els seus estudis relatius a la separació i quantificació per a la delimitació de les espècies (Tobias et al. 2010). De fet, i això sorprèn d’una manera relativa, no s’han emprat molts criteris genètics per a l’estructuració global de les espècies, sinó que s’ha donat una fiabilitat major a obres més tradicionals basades en criteris biomètrics i ecològics.

La idea, en definitiva, ha estat la de crear un checklist exhaustiu de totes les espècies de no passeriformes del món (4.372 espècies), incloent les espècies extingides i considerant totes aquelles noves espècies que han resultat de l’es­cissió d’alguns tàxons (462). Es tracta, doncs, d’una obra de revisió i reestruc­turació del coneixement global sobre la classificació taxonòmica de la classe de les Aus, i un seriós intent de crear una llista mestra d’espècies que serveixi de referència mundial.

La gran diferència d’aquesta obra amb d’altres checklists és la il·lustració –per més de 28 artistes diferents– de totes les espècies d’ocells, fins i tot d’algunes espècies extingides. De fet, és aquest un dels grans valors del nou checklist, la inclusió de totes les espècies d’ocells extingits amb il·lustracions d’alguns d’ells. Aquest suport visual ofereix encara més informació per al reconeixement de l’espècie i la seva diferenciació.

Les fitxes, a més del suport visual es­mentat, presenten una estructuració de conceptes molt clara i fàcil de consultar, organitzats per ordre taxonòmic, amb famílies, subfamílies i tribus, que es componen bàsicament del nom científic (en molts casos re- considerat o canviat), nom científic alternatiu, nom en diverses llengües (anglès, francès, castellà i ale­many), informació sobre la descripció de l’espècie, consideracions taxonòmiques d’interès, i mapa amb una distribució actualitzada o, en alguns casos, la nova distribució de cadascuna d’elles.

Aquesta obra editada per Lynx Edi­cions amb BidLife International va de la mà del Handbook of the Birds of the World Alive www.hbw.com–, que es pot consultar a Internet i que ofereix informació actualitzada de totes les es­pècies considerades a l’obra publicada. A més, aquesta eina ofereix imatges i vídeos per tal d’acompanyar les fitxes, amb tota la informació escaient de cada espècie. De fet, aquesta és una eina de gran utilitat, que fàcilment es manté al dia en relació a la informació de cada un dels tàxons, i que esdevé un company digital perfecte per a la col·lecció del Handbook of the Birds of the World i el nou Illustrated Checklist of the Birds of the World.

De tota manera, cal recordar que aquest volum de 904 pàgines només conté la introducció i explicació de la nova classificació taxonòmica i el llistat de les espècies de no passeriformes. La segona part de l’obra, que farà referència als passeriformes, tardarà encara un temps fins que estigui publicada, així que encara haurem d’esperar per veure els canvis i reordenacions que presenten els experts del Handbook i de BirdLife en relació a aquest ordre. Ja podeu preparar un espai a les vostres biblioteques per­què, si bé el primer volum és d’allò més interessant i resolutiu, el segon promet sorprendre a més d’un, donar ordre i criteri a molts culs de sac biològics, i en definitiva, oferir-nos una llista mestra que ens permeti tenir una millor visió global d’aquest complex grup d’ocells.

Rafael Cebrian & Àlex Mascarell