Review Natuuroriolus 80 (4), 148-149 by Walter Belis (in Flemish)

View in PDF


lIIustrated Checklist of the Birds of the World, Volume 1

HBW & BirdLife International, 2014, Non-passerines, Lynx Edicions, Barcelona, 904 blz., ISBN: 978-84-96553-94-7

 

Dit naslagwerk biedt aan de lezers en de gebruikers van het Handbook of the Birds of the World weer een pak belangrijke en nuttige informatie.

De twee volumes die gepland zijn bevatten allereerst een checklist die alle vogelsoorten ter wereld bespreekt. Deze bespreking belicht het eerste deel en blikt reeds vooruit naar het vervolg. De twee delen zullen rijkelijk geïllustreerd zijn en bevatten actuele verspreidingskaarten. Reeds in dit eerste deel dat alle niet-zangvogels bevat, treffen we nauwkeurig uitgewerkte taxonomische notities aan, gedetailleerde beschrijvingen en recente informatie aangaande de status van soorten met speciale aandacht voor bedreigde vogelsoorten. De voornaamste vernieuwing zit in het feit dat alle belangrijke taxonomische beslissingen getroffen warden op basis van dezelfde methodologie, welke In een lange inleiding wordt uiteengezet. Het is van de hand van het team van wetenschappers dat alle herzieningen behandeld heeft, zich baserend op de meest moderne moleculaire technieken. Dit waarborgt uiteraard de coherentie van het naslagwerk. Met 357 kleurplaten, 8290 afbeeldingen van vogels, waarvan 242 tekeningen nieuw zijn en 783 werden verbeterd, 4428 verspreidingskaarten en 2126 bibliografische referenties, verbazen de auteurs van het HBW opnieuw. Een eerste geïllustreerde appendix toont 50 uitgestorven soorten en een tweede (zonder illustraties) voegt er 49 aan toe. Door zijn volledigheid en de prachtige presentatie nodigt deze checklist ons uit voor een unieke ontdekkingsreis door de wereid. De geografische kaarten, achteraan in het boek, laten toe de verspreiding, die in de checklist op kleine detailkaartjes getoond wordt, beter in te schatten.

 

Walter Belis

 


English translation:

This publication provides readers and users of the Handbook of the Birds of the World with another source of important and useful information.
The two volumes are designed primarily to offer a checklist which includes every bird species in the world. This review highlights the first volume and looks forward to the sequel. Both volumes will be richly illustrated and feature updated distribution maps. In this first volume, which contains all non-passerines, we find precise taxonomic notes, detailed descriptions and up-to-date information on the status of species, with special attention paid to endangered species. The main innovation consists in the fact that all major taxonomic decisions have been based on the same methodology, which is set out in a comprehensive introduction. The volume has been written by a team of scientists that handled all revisions, making use of the latest molecular techniques, a strategy that ensures the coherence of the references. 357 colour plates, 8290 images of birds, of which 242 are new drawings, 783 improved distribution maps, 4428 species and 2126 bibliographic references, an amazing achievement by the authors of the HBW. The first illustrated appendix shows 50 extinct species and a second (without illustrations) adds another 49. Due to its completeness and beautiful presentation this checklist takes us on a unique journey through the worId. The maps at the back of the book amplify the detail of the small distribution maps, permitting better estimates of distribution.