Plate 31 of Volume 13

Plate 31 of Volume 13

Plate 31 of Volume 13
Family Zosteropidae (White-eyes)

Author: 
Douglas Pratt