ACCEPTACIÓ DE L’USUARI

Aquest document (a partir d’aquí anomenat “POLÍTICA DE PRIVACITAT”) té per objectiu regular l’ús de l’espai web que Alada Books, S.L. posa a disposició del públic (www.lynxeds.com).

Els drets de propietat intel·lectual d’aquest espai web, el seu codi font, les bases de dades i els diferents elements que conté són propietat titular de Alada Books, S.L., a qui correspon l’exercici exclusiu d’explotació dels drets de la pròpia web i, en especial, els de reproducció, distribució, comunicació pública, manteniment i transformació.

La utilització de l’espai web per part d’un tercer li atribueix la condició d’Usuari i suposa la completa acceptació d’aquest Usuari de totes i cadascuna de les condicions que estableix aquesta Política de privacitat.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL SEGONS LA LOPD

Alada Books, S.L., en aplicació de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, informa que les dades personals que es recullen a través dels formularis en paper o suport informàtic, s’inclouen en els fitxers automatitzats específics d’Usuaris dels serveis de Alada Books, S.L.

La recollida i tractament automatitzat de les dades de caràcter personal té com a finalitat el manteniment de la relació comercial i l’acompliment de tasques d’informació, i altres activitats pròpies de Alada Books, S.L.

Aquestes dades únicament seran cedides a aquelles entitats que siguin necessàries amb l’únic objectiu de donar compliment a la finalitat anteriorment exposada.

Alada Books, S.L. adopta les mesures necessàries per garantir la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades d’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals.

L’Usuari podrà exercitar en qualsevol moment els drets d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació reconeguts en el citat Reglament (UE). L’exercici d’aquests drets pot realitzar el propi Usuari a través de correu electrònic a: lynx@lynxeds.com o a l’adreça: Tamarit, 144–146, Entl. 1B, E-08015 Barcelona.

L’Usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són certes i correctes, i es compromet a mantenir-les actualitzades, comunicant els canvis a Alada Books, S.L.

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Alada Books, S.L., amb CIF: ES-B05486980, és el responsable de les dades personals facilitades a través de la present pàgina web, així com de les facilitades telefònicament, a través de qualsevol dels nostres formularis en format paper, dels obtinguts com conseqüència de la relació que Vostè mantingui amb nosaltres i dels derivats dels seus hàbits de navegació i consum. Aquesta empresa es troba situada al carrer Tamarit, 144–146, Entl. 1B, E-08015 Barcelona, i es pot posar en contacte amb ella a través de l’adreça electrònica lynx@lynxeds.com.

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

Alada Books, S.L. tractarà les seves dades personals amb la finalitat de gestionar la relació que Vostè manté amb nosaltres, així com per enviar comunicacions comercials per qualsevol via, fins i tot finalitzada la relació amb vostè, per mantenir-lo informat d’aquells dels nostres productes i serveis similars als sol·licitats per Vostè .

Per quant de temps conservarem les seves dades?

Tant les dades personals proporcionades, com els obtinguts de la seva navegació i hàbits de consum, així com el perfil comercial obtingut es conservaran mentre no sol·liciti la seva supressió.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades personals és l’execució i manteniment de la relació mantinguda amb vostè, així com el consentiment exprés que, si escau, ens hagi facilitat per als tractaments addicionals consistents en l’enviament de comunicacions comercials pròpies amb les finalitats indicades a l’apartat “Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?” anterior.

L’informem que les dades personals sol·licitades en el moment de registrar-se a la present pàgina web, les sol·licitades telefònicament o a qualsevol dels nostres formularis en format paper, són les estrictament necessàries per tal de formalitzar i gestionar la relació amb vostè, de manera que, en cas de no facilitar-les, no podrem mantenir aquesta relació.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Únicament en el cas que ens doni el seu consentiment exprés, les seves dades personals seran comunicades a altres empreses / entitats participades per Alada Books, S.L. amb les finalitats indicades en el punt “Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?” de la present política de privacitat.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a Alada Books, S.L. estem tractant dades personals que el concerneixen, o no.

Així mateix, les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si s’escau, a sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.

En el cas que els interessats s’oposin al tractament de les seves dades, Alada Books, S.L. deixarà de tractar-les excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Els interessats, en qualsevol moment podran exercir aquests drets i la revocació dels consentiments prestats si és el cas, mitjançant carta dirigida a Alada Books, S.L., Tamarit, 144–146, Entl. 1B, E-08015 Barcelona, o enviant un correu electrònic a lynx@lynxeds.com.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Aquest espai web i tots els seus continguts, inclosos els textos, els documents, les fotografies, els dibuixos, les representacions gràfiques, les bases de dades, els programes informàtics, així com els logotips, les marques, els noms comercials i altres signes distintius són propietat de Alada Books, S.L. o de tercers que l’han autoritzat per al seu ús.

Tots els drets estan reservats.

ÚS DE COOKIES

El nostre lloc web utilitza cookies (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per recopilar informació sobre l’accés al lloc web i als serveis que facilitem. Les cookies identifiquen el dispositiu mitjançant el qual l’Usuari ha accedit a aquest lloc web (com el seu ordinador), però no identifica personalment als Usuaris.

Les cookies s’utilitzen per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l’única finalitat de fer més eficaç la navegació, i desapareixen en acabar la sessió de l’Usuari. En cap cas, aquestes galetes proporcionen per si mateixes dades de caràcter personal i no s’utilitzaran per a la recollida de les mateixes.

Mitjançant l’ús de cookies també és possible que el servidor on es troba la web reconegui el navegador utilitzat per l’Usuari amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla.

Fem servir galetes per a les següents raons:

  • Gestionar la sessió
  • Administrar la seva sessió en el lloc web perquè pugui navegar fàcilment d’una pàgina a una altra i que aquestes es carreguin de forma ràpida i segura.

Rendiment

  • Recull d’informació estadística sobre el seu ús del lloc web per ajudar-nos a la seva millora.
  • Detectar si ha fet servir aquest lloc web amb anterioritat; d’aquesta manera podem saber el nombre de visitants únics que rebem en les diferents seccions de la web.

Funcionalitat

  • Emmagatzemar les seves preferències i seleccions.
  • Personalitzar els elements de disseny i / o contingut de les pàgines del lloc web.

La majoria dels navegadors web accepten galetes automàticament, però, si ho prefereix, pot configurar el seu navegador per evitar que això succeeixi o perquè li notifiqui cada vegada que s’instal·la una galeta. Podeu obtenir més informació sobre les cookies visitant www.allaboutcookies.org, que, a més d’altra informació útil, explica com bloquejar-les a diferents tipus de navegador. El bloqueig o eliminació de les cookies utilitzades al nostre lloc web, segurament impedirà que el pugui aprofitar al màxim.

LEGISLACIÓ APLICABLE I COMPETÈNCIA JUDICIAL

Qualsevol controvèrsia sorgida en la interpretació o l’execució d’aquesta Política de Privacitat s’interpretarà a partir de la legislació espanyola. Així mateix, Alada Books, S.L. a través de la seva representació legal i l’Usuari, renuncien a qualsevol altra jurisdicció i se sotmeten a la dels jutjats i tribunals del domicili de l’Usuari per a qualsevol controvèrsia que pogués succeir. En cas que l’Usuari tingui el domicili fora d’Espanya, Alada Books, S.L. i l’Usuari es sotmeten als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.